Σκοπός του καινοτόμου αυτού έργου ήταν η ψηφιοποίηση των κυριότερων και επιλεγμένων πολιτιστικών δεδομένων του Δήμου Πύργου. Η δυνατότητα προβολής και προώθησης στοιχείων της αρχιτεκτονικής και της λαογραφικής κληρονομιάς, της θρησκευτικής και της εκπαιδευτικής – ιστορικής κληρονομιάς. Το έργο αποσκοπούσε στην ανάληψη δράσεων για την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω αξιοποίηση του πλέον διαδεδομένου ιστορικό-πολιτιστικού πλούτου του Δήμου, καθώς επίσης και την προτυποποιημένη ψηφιακή καταγραφή του πολιτιστικού και θρησκευτικού πλούτου με βάση τα σύγχρονα πρότυπα.

Με την υλοποίηση του έργου συμβάλλαμε στην:

  • Καταγραφή κειμηλίων ή άλλων τοπικών θεμάτων ειδικού περιεχομένου (π.χ. μονές, βιβλιοθήκες, κέντρα χορού κ.λ.π.) με σχετική ψηφιοποίηση περιεχομένου.
  • Ψηφιοποίηση ιστορικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντολογικών συλλογών της ΠΔΕ.
  • Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Υποστήριξη και ενίσχυση του επιστημονικού έργου και των καινοτομικών δράσεων πολιτισμού.
  • Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε θέματα πολιτισμού.
  • Προβολή Πολιτιστικών εκδηλώσεων και Φεστιβάλ μέσω Διαδικτύου.

Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υπαρχόντων Κέντρων προβολής και πολιτισμού και της ιστορίας στην ΠΔΕ με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα αποτελέσματα του έργου θα ενσωματωθούν και αναβαθμίσουν άμεσα τον υφιστάμενο Δικτυακό Κόμβο του Δήμου.