ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΎΟ ΟΠΤΙΚΏΝ ΙΝΏΝ (METROPOLITAN AREA NETWORK – MAN)

 

  Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών (Metropolitan Area Network – MAN) στο Δήμο Πύργου με βασικό στόχο να διασυνδεθούνε τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Πύργου. Βασική αρχή ήταν η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή – χρήστη, που θα βασίζεται στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο.

Η Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών, διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, αυξάνει τον ανταγωνισμό και γενικά βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών με άνοδο του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, εμπορικών εφαρμογών κ.λ.π.

Οι υποδομές οπτικών δικτύων που θα προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό για την εκμετάλλευση του μητροπολιτικού δικτύου (Metropolitan Area Network – MAN), μέσω της προσφοράς διασύνδεσης σε φορείς των τομέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης αλλά και εμπορικών παρόχων με ανοικτό και ίσο για όλους τρόπο.

Το έργο εξασφάλισε περισσότερο τη βασική «παθητική» υποδομή (ducts, dark fiber, core nodes, distribution points, access points), στον τρόπο κατασκευής της υποδομής και στο πλαίσιο διαχείρισής της με ανοιχτό, διαφανή και ουδέτερο τρόπο. Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη για:

  1. Δυνατότητα εναλλακτικών οδεύσεων και λογικών-λειτουργικών διασυνδέσεων στα επίπεδα κορμού και διανομής.
  2. Δυνατότητα συνεγκατάστασης, συνύπαρξης και συν-λειτουργίας δικτυακού εξοπλισμού σε κόμβους όλων των επιπέδων για παροχή εναλλακτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών διασύνδεσης και εφαρμογών με κοινή χρήση φυσικών υποδομών.
  3. Γενικευμένη πρόσβαση, προς σημεία συγκέντρωσης του επιπέδου πρόσβασης μέσω των καταλληλότερων, από πλευράς κόστους και απόδοσης, τεχνολογιών (οπτικών, ασυρμάτων ή χαλκού).
  4. Την κατά το δυνατόν διασύνδεση μεταξύ των περιφερειακών δικτύων στο επίπεδο κορμού στην κατεύθυνση δημιουργίας εθνικού ιστού υποδομής οπτικών ινών για καθολική παροχή και πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Είναι άμεσα δυνατή η λειτουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω αυτού του δικτύου μεταξύ των διασυνδεόμενων κτιρίων των συμμετεχόντων φορέων δημόσιου ενδιαφέροντος του Δήμου. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δεν απαιτείται κανένα άλλο επιπλέον έργο ή ενέργεια, για να καταστεί το έργο λειτουργικό και αυτοτελές.

Το έργο δημιούργησε ανυπολόγιστης προστιθέμενης αξίας ωφέλειες στις παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών:

  • Στις δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς των περιφερειών (π.χ. αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας και συναλλαγής με τους πολίτες, εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λπ.).
  • Στις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στο έργο (π.χ. απόκτηση ευρυζωνικών υποδομών με χαμηλό σχετικά κόστος, δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, προσέλκυση πελατών, κ.λπ.).
  • Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιφερειών (δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε χαμηλές τιμές, δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, κ.λπ.)
  • Στους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. δημιουργία νέων τρόπων εργασίας παροχή περισσότερων μέσων και προοπτικών για εκπαίδευση και κατάρτιση, κ.λπ.).
  • Στους πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους από το Δημόσιο, δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε χαμηλές τιμές, κ.λπ.).
  • Στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε αυτούς που διαμένουν σε περιοχές τηλεπικοινωνιακά μειονεκτούσες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αντίθετα, απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής συμμετοχής. Η συγκεκριμένη παρέμβασή μας, φιλοδοξεί να δώσει δείγμα γραφής στην παραπάνω κατεύθυνση, να άρει την επιχειρηματική αβεβαιότητα, να αναλάβει την ευθύνη για επιλεκτική παρέμβαση στην «αγορά». Υποβοηθάμε τον επιχειρηματικό κόσμο να δώσει λύσεις και να διαγράψει καθαρά νέες μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές ευκαιρίες οι οποίες θα βασίζονται στον υγιή ανταγωνισμό και στην επέκταση των ευκαιριών σε ενεργούς χρήστες συμμέτοχους στην κοινωνία της πληροφορίας.

Το έργο συμβάλλει προς την κατεύθυνση εισαγωγής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Δημόσια Διοίκηση και στην ανάπτυξη Broadband υπηρεσιών σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές που παρουσιάζουν αντικείμενα εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επίσης αποτελεί καταλύτη ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών ωφελειών καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας- τουρισμού στην περιοχή Δήμου Πύργου και βελτιώνει σημαντικά το εγχώριο τουριστικό προϊόν.

Εμπεριέχει Οικονομική Βιωσιμότητα – αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος καθότι αναδεικνύει νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών, που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας μέσα από εξοικονόμηση υφιστάμενων πόρων – λειτουργικών εξόδων, κάτι που σε συνδυασμό με την βελτίωση των υπηρεσιών και εν γένει του τοπικού προϊόντος θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Τέλος το έργο εγγυάται την συνέχει και διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αλυσιδωτά ευεργετικών αποτελεσμάτων – οφελών του έργου, καθότι κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθεί τάση χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών από τον Τομέα Υπηρεσιών, του Τουρισμού, η οποία αφενός θα συμπαρασύρει σχεδόν το σύνολο του συγκεκριμένου τομεακού παραγωγικού δυναμικού.

Διεθνώς η χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό ποιοτικό παράγοντα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών-προϊόντων.

Η επιχείρηση έχει υλοποιήσει και σχεδιάζει δράσεις, εφόσον δεν αναιρείται ή με κάθε τρόπο καταστρατηγείται ο καταστατικός της σκοπός. Δύναται να υλοποιεί δράσεις αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή με ιδιώτες.

Η επιχείρηση σήμερα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και πάλι. Αυτοδύναμη μπορεί να σχεδιάσει επιχειρησιακές δομές, με βασικό γνώμονα την εφαρμογή των καταστατικών σκοπών της.

Η κοινωνική μέριμνα προς πληθυσμιακές ομάδες που χρήζουν βοήθειας, η προβολή πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύργου, η ενίσχυση της ιδέας του Ολυμπισμού και εν γένει η ανάπτυξη αθλητικών δράσεων, η συνεργασία με λοιπούς φορείς για την εφαρμογή καλών πρακτικών Δημοσιονομικής αξιόπιστης πολιτικής.