ΜΕΛΈΤΗ ΤΩΝ ΑΒΙΟΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΈΝΗΣ ΛΊΜΝΗΣ ΜΟΥΡΙΆΣ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, υλοποιήσαμε ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς, με σκοπό τον επαναπλημμυρισμό τμήματος της λίμνης και την αειφορική διαχείριση του υγροτοπικού οικοσυστήματος. 

 

Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν τα ιζηματολογικά, τα υδρογεωλογικά-υδροχημικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του εδάφους του πρώην υγροτόπου. Προσδιορίστηκαν οι διάφοροι παράγοντες (κλιματικοί, υδρολογικοί, εδαφικοί, βιολογικοί), που δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για τον σχηματισμό της λίμνης Μουριάς και που στη συνέχεια διαταράχτηκαν από τις χρόνιες ανθρώπινες επεμβάσεις στην περιοχή με την αποξήρανση της λίμνης και τη χρήση των εκτάσεων για γεωργικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, υλοποιήθηκε και πειραματικό στάδιο, κατά το οποίο έχει γίνει εφαρμογή επαναπλημμυρισμού τμήματος της λίμνης (έκτασης λίγων στρεμμάτων και ιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου πλησίον Σταδίου Ένωσης Π.Σ. Ηλείας) και παρακολούθηση αυτού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 2 έτη).

Η συνεισφορά του έργου είναι ανυπολόγιστης αξίας για μελλοντικές δράσεις σχετικά με την χρήση του χώρου πρώην Λίμνης Μουριάς. Στις σκέψεις μας, μελλοντικών δράσεων στο χώρο συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.