ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόκειται για πρότυπη μονάδα κοινωνικής μέριμνας, η οποία αποσκοπούσε αρχικά στην στήριξη των Ρομά, κοινωνική ομάδα η οποία βιώνει προβλήματα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

Πλέον αποτελεί επιχειρησιακό παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύργου. Υποχρεωτικά το 2016, ταυτόχρονα με το ΚΔΑΠ, στον Δήμο Πύργου μεταβιβάστηκε η επιχειρησιακή δομή Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ανθιγγάνων. Επιχειρησιακή δομή την οποία λειτουργούσαμε από το 2008, νομίμως αδειοδοτημένη από τις υπηρεσίες Υγειονομικής Μέριμνας (6η ΥΠΕ ΠΑΤΡΩΝ). Στο ΙΑΚ Πύργου, υλοποιούνται δράσεις προληπτικής ιατρικής, υγειονομικής μέριμνας, κοινωνικής ενσωμάτωσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και κυρίως δράσης ένταξης ανθιγγάνων στο εργασιακό, στο σχολικό περιβάλλον και γενικά δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσής τους.

Η έννοια του «κοινωνικής ενσωμάτωσης» είναι πολυπαραγοντική έννοια που περιλαμβάνει, πέρα από την κατοικία, τις τεχνικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και άλλων υγιεινολογικών παραγόντων, δίκτυα επικοινωνίας, συγκοινωνίας, διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων κλπ), αλλά και την πρόσβαση στον κοινωνικό εξοπλισμό (υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και άλλες υπηρεσίες).

Η Δη.Κ.Ε.Π. δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους οικισμούς Ρομά. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες αυτών και την τυπολογική κατάταξη των οικισμών στους οποίους διαβιούσαν οι Ρομά, εφάρμοζε πρακτικές με διαφορετική συχνότητα και σε διαφορετική έκταση και ένταση. Σκοπός ήταν ανέκαθεν οι δράσεις μας και τα μέτρα που λαμβάναμε να οδηγούν σε: α) εξασφάλιση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνθηκών υγιεινής, β) παρεμβάσεις χαμηλού κόστους που αφορούσαν μεγάλο αριθμό ατόμων, γ) ενέργειες αντιμετώπιση ή εξομάλυνσης οξυμένων προβλημάτων συναλλαγής με την δημόσια διοίκηση, δ) παρέμβαση αναβάθμισης υφιστάμενων οικιστικά κατάλληλων -εφ’ όσον υπάρχουν- χώρων διαμονής και ε) ειδική μέριμνα δόθηκε στην ένταξη των Ρομά στην σχολική κοινότητα από την νηπιακή ηλικία.