Κοινωνική Ευθύνη 

 

      Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ (Δη.Κ.Ε.Πύργου) αποτελεί επιχειρησιακή οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης της.
Αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σέβεται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και του μοντέλου διοίκησης της επιχείρησής μας.
Στόχος μας είναι η συστηματικότερη ενσωμάτωση και διαχείριση, της Ε.Κ.Ε. με βασική προτεραιότητα στην τακτική επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με όλες τις κοινωνικές ή πληθυσμιακές ομάδες των ενδιαφερόμενων συνδημοτών μας, για την περαιτέρω από κοινού κατανόηση, αλλά και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση μας στους επί μέρους τομείς δραστηριοτήτων μας.

 

 

Οι τομείς αυτοί είναι:

Βασικό στόχο μας αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που να χαρακτηρίζεται από «Κανένα Ατύχημα και Κανένα Επαγγελματικό Νόσημα». Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στους χώρους εργασίας, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευσή μας.

Με αίσθημα ευθύνης, στηρίζουμε και υπερασπίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Δεσμευόμαστε να προωθούμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις επιχειρησιακές μας δομές. Δέσμευσή μας αποτελεί επίσης και η προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των συναλλασσόμενων με την επιχείρησή μας (π.χ. τους εργαζομένους, τους εργολάβους / υπεργολάβους, τους πελάτες / προμηθευτές, αλλά και τις συμφωνίες που αφορούν τις επιχειρησιακές δράσεις σε όλους τους τομείς). Εξασφαλίζουμε αµοιβές οι οποίες προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία. Προωθούμε την προσφορά ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση, καθώς και την αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης στους ανθρώπους μας. Αποκλείουμε κάθε είδους διάκριση, παρενόχληση ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στους χώρους εργασίας. Απαγορεύουμε την απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών, καθώς και κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας (όπως π.χ. υποχρεωτικές υπερωρίες, απειλές απόλυσης κ.λπ.). Θεωρούμε ως βασική ευθύνη μας, την ορθή διαχείριση κάθε μορφής διαφορετικότητας, με στόχο την προστασία και την αξιοποίησή της κάθε προσωπικότητας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματικότερη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ» και η «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνιστούν τους βασικούς στόχους της Δη.Κ.Ε.Πύργου, που μαζί με τις Αρχές και τις εργασιακές μας πρακτικές, συνδέονται άμεσα με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αποτελεί άρρηκτη συνέπεια και συνέχεια της προάσπισης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένας στόχος δημόσιας πολιτικής που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανέμονται οι πόροι. Η ισότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η επιχείρησή μας έχοντας καταγράψει τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, εφαρμόζει μοντέλο επιχειρησιακής δράσης, το οποίο αξιολογεί με κριτήριο την ικανοποίηση έξι δεικτών: α/ πρόληψη φτώχειας, β/ πρόσβαση σε ισότιμη εκπαίδευση, γ/ πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δ/ κοινωνική συνοχή και αποφυγή διακρίσεων, ε/ υγεία και στ/ διαγενεακή δικαιοσύνη.

 

Οι έξι αυτοί δείκτες αλληλοσυνδέονται και συνδιαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα απεικονίζουν την οικονομική, εργασιακή, εκπαιδευτική κατάσταση στην τοπική κοινωνία. Η ετήσια αξιολόγηση, αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής προάσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των συνδημοτών μας και την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η υλοποίηση αυτών των πολιτικών με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης, εξαρτάται από την αντίληψη για μία διακυβέρνηση με στόχους και την ανάλογη λήψη αποφάσεων. Η επιχείρησή μας, επιλέγει τον ετήσιο σχεδιασμό μίας εφικτής στρατηγικής, όπως είναι η στόχευση για καλύτερη αξιολόγηση ανά δείκτη, με κύριο στόχο την προσέγγιση του μέσου όρου με την ισόρροπη βελτίωση και στους έξι δείκτες.

Η επιχειρηματική ηθική της Δη.Κ.Ε.Πύργου εκφράζεται από την πάγια θέση της ενάντια σε ό,τι καταργεί τον ανταγωνισμό, παράγει αδιαφανείς διαδικασίες και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το επιχειρείν. Θεωρούμε ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας και του εκβιασμού υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας.

Στην επιχείρησή μας, το σημείο αναφοράς μας για την προώθηση της διαφάνειας, αποτελεί η επιχειρηματική μας αξία που αναφέρεται στην «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ», η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή μας για ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας και υλοποιείται με την αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που μπορεί να έχει υποπέσει ή υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία συνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας, γεγονός που λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της κουλτούρας των επιμέρους επιχειρησιακών δομών μας για την προώθηση της διαφάνειας. Στην κατεύθυνση αυτή, ως επιχειρησιακή δομή του Δήμου Πύργου, στοχεύουμε στην αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς, καθώς και στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των Δομών μας και των βασικών προμηθευτών και συνεργατών μας, με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στους Κανονισμούς της Δη.Κ.Ε.Πύργου, σε συνδυασμό πάντα με την πλήρη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Η πολιτική μας στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στάδια:

 • Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανάλυση των συνθηκών και στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη ανήθικων περιστατικών στο εταιρικό μας περιβάλλον. Αυτό υλοποιείται σε ετήσια βάση μέσω ειδικών αυτοαξιολογήσεων και διενέργειας εσωτερικού ελέγχου με προληπτικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο των επιμέρους Τομέων, καθώς και μέσω ενός προγράμματος πλήρους εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο Εταιρείας. Η ανάλυση αυτή αποτελεί μια σημαντική και απαραίτητη διοικητική πρακτική που συμβάλλει στην αξιολόγηση της πιθανότητας εκδήλωσης των φαινομένων διαφθοράς ή δωροδοκίας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι πολιτικές και οι φιλανθρωπικές συνεισφορές, οι χορηγίες, οι πληρωμές διευκόλυνσης, τα δώρα και η φιλοξενία, με στόχο τον καθορισμό πολιτικών, αλλά και διαδικασιών αντιμετώπισής τους όπου δεν υφίστανται.

 • Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της επιχείρησης, εκ μέρους των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων, των βασικών μας συνεργατών και προμηθευτών, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας και ήθους. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στις διαδικασίες επιλογής Προμηθευτών και άλλων Συνεργατών, ελέγχουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διαφθοράς.

 • Το τρίτο στάδιο αφορά στη λειτουργία μας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που αποτυπώνεται σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως: η τήρηση των κανόνων της αγοράς, η συμμετοχή μας σε διεθνή πρότυπα ενίσχυσης της διαφάνειας, η ανάδειξη του θέματος της διαφάνειας ως βασικό μέρος της ατζέντας του διαλόγου με τα βασικά Ενδιαφερόμενα Κοινά μας, η εκπαίδευση των εργαζομένων μας όλων των επιπέδων σε πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς και, γενικότερα, η προσήλωσή μας στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

 

Στόχος μας είναι ο απόλυτος περιορισμός της έκθεσής μας σε συνθήκες διαφθοράς γιατί είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας, αποτελεί κομβικό σημείο της βιωσιμότητάς μας.

Στην Δη.Κ.Ε.Πύργου, θέλουμε να αξιοποιούμε συνειδητά τις δράσεις μας και τη δυναμική μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, φροντίζουμε συστηματικά και υπεύθυνα, τόσο με τις καθημερινές μας πρακτικές, όσο και με συντονισμένα προγράμματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων των ορυκτών και φυσικών (αέρα, ήλιου, νερού και καυσίμων) πόρων, ο έλεγχος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η αξιοποίηση των καταλοίπων, ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα, η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου σε θιγόμενες περιοχές, αποτελούν τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Με κύριο μέλημά μας την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς των επιμέρους Δομών μας στο φυσικό περιβάλλον, εφαρμόζουμε πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα πρακτικών και μεθόδων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ένα σύστημα το οποίο εντάσσεται σταδιακά στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις διαδικασίες που ορίζουν την καθημερινή επιχειρησιακή δράση όλων των Δομών μας.

Η προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την αυτοδέσμευσή μας να διενεργούμε συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων μας. Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα της Δη.Κ.Ε.Πύργου, όχι μόνο ως δείκτης επίδοσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως παράγοντας, ο οποίος προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στο χώρο δράσης της.

Αναλυτικά αναφέρουμε τα «μέτρα» που εφαρμόζουμε για την προστασία του Περιβάλλοντος:

 

 • Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΝΠΙΔ-ΟΤΑ) πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων.

 • Εκτίμηση των επιπτώσεων των επιχειρησιακών μας Δομών στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς.

 • Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.

 • Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης ή αξιοποίησης.

 • Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.

 • Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων (εκπόνηση, δοκιμή και εφαρμογή διαδικασιών άμεσης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις).

 • Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.

 • Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων και προληπτικών ενεργειών.

 • Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.

 • Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαιτήσεων ως προς το περιβάλλον και τη ασφάλεια.

Στην Δη.Κ.Ε.Πύργου, πέρα από τη συμβολή μας στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής  κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, αποβλέπουμε στην προαγωγή της ισόρροπης και πολύπλευρης ανάπτυξής της, στηρίζοντας συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και αθλητική της ζωή. Η κοινωνική πολιτική της Εταιρείας, εκφράζεται, πέρα από την πάγια θέση μας για ενίσχυση του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Επιχειρηματικότητας και με συντονισμένες δράσεις οικονομικής και τεχνικής αρωγής σε θέματα τοπικών υποδομών.

Σε ετήσια βάση, συμβάλλουμε στην επίλυση μιας σειράς κοινωνικών ζητημάτων, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την κοινωνική συνοχή, τόσο σε κεντρικό (πόλη του Πύργου), όσο και σε περιφερειακό (λοιπές δημοτικές κοινότητες) επίπεδο.

Συμβάλλουμε στην υλοποίηση έργων τοπικής υποδοµής µε οικονομικούς, τεχνικούς και άλλους πόρους, υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενισχύουμε την τοπική πολιτιστική ζωή και εκπαίδευση.

Στόχος μας είναι, σε όλο τον Δήμο Πύργου, που έχουμε το προνόμιο να δραστηριοποιούμαστε, να έχουμε θετική συνεισφορά σε όλους του τομείς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς.

Ειδικότερα μέσω εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων από Εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, επιτυγχάνουμε την δημιουργία θέσεων άμεσης ή έμμεσης απασχόλησης, ενισχύουμε τις τοπικές επιχειρήσεις με προσέλκυση ξένων κεφαλαίων ή συναλλασσόμενοι ως προμηθευτές κ.λ.π.

Η επιχείρηση συνεχώς αξιολογεί τις δράσεις που ενισχύει, με κριτήριο την καλή εφαρμογή πρακτικών Ε.Κ.Ε. που εφαρμόζει.

Οι δράσεις μας, αποσκοπούν στην όμορη ενίσχυση όλων των τομέων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:

 • Προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων,

 • Δημιουργία ευκαιριών για την νέα γενιά,

 • Συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα,

 • Ενίσχυση έργων υποδομής για την βελτίωση ποιότητας ζωής

 • Προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,

 • Δημιουργία ιστορικού/πολιτιστικού αρχείου,

 • Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων,

 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης,

 • Ενδυνάμωση σχέσεων με λοιπούς κοινωνικούς εταίρους, για την αρμονική συνύπαρξη, αποτελεσματικό ενιαίο σχεδιασμό δράσεων, καταλυτική συμβολή στην βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των συνδημοτών μας.

 

Επίσης, λειτουργώντας ως «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», προσανατολιζόμαστε στον περιορισμό της έκθεσής των διαφόρων Δομών μας, σε συνθήκες διαφθοράς, σχεδιάζουμε μέτρα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων περιστατικών συμμετέχοντας σε διεθνή πρότυπα πρόληψης, τηρούμε τους κανόνες της αγοράς και ενισχύουμε τη διαφάνεια με την ενεργή συμμετοχή και το διάλογο των Ενδιαφερόμενων Μερών μας. Συμμετέχουμε ενεργά και με συνέπεια σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων, καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών στον τομέα δράσης μας.

Στην Δη.Κ.Ε.Πύργου, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι σε αυτούς οφείλουμε την επιχειρησιακή μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό των επιμέρους Δομών μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις Αρχές που διέπουν την λειτουργία μας.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική δέσμευση. Κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας μας είναι η επένδυση στον άνθρωπο.

Για το λόγο αυτό:

 • Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα.
 • Επιδιώκουμε να παρέχουμε συνθήκες εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.
 • Μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας για να προάγουμε τη «δια βίου» εκπαίδευση μέσω διαδικασιών εντοπισμού των περιοχών ανάπτυξης των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων, καθώς και επιμόρφωσης σε τομείς που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Βελτιώνουμε τις συνθήκες, την Ασφάλεια και Υγιεινή των χώρων εργασίας στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εργαζομένων μας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή.
 • Εξελισσόμαστε δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες για την επαγγελματική ανέλιξη όλων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και ανταγωνιστικά συστήματα παροχών και αποδοχών μέσω ενός συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης, με μεθόδους και εργαλεία που αξιολογούν την ατομική και ομαδική απόδοση, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση.
 • Διατηρούμε την Εργασιακή Ειρήνη, μέσω πολιτικών και συστημάτων που συμβάλλουν στις αρμονικές συνεργασίες και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Διαμορφώνουμε ένα Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας που προάγει την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και ενδυναμώνει την εταιρική κουλτούρα

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας με ειλικρίνεια, ανοιχτή επικοινωνία και τους υποστηρίζουμε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Βασική μας προτεραιότητα είναι η επίτευξη του στόχου: «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» σε όλες τις επιχειρησιακές δομές μας, ενώ δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμείνουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Η Δη.Κ.Ε.Πύργου, φιλοδοξεί να αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς, για την εφαρμογή ηθικών και καλών πρακτικών στην καθημερινότητα.

Η επιτυχία του στόχου αυτού προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την βιωματική εκπαίδευση. Η βιωματική εκπαίδευση βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των στελεχών μας, σε δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από άλλους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες με “εθελοντικό” χαρακτήρα. Η βιωματική εκπαίδευση αποτελεί μία ανθρωποκεντρική και συλλογική προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και την ευαισθητοποίηση των μελών μιας ομάδας σε συγκεκριμένα θέματα (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων, πρόσβαση ΑΜΕΑ κλπ).

Μέσα από δράσεις εθελοντισμού ή με την ορθή εφαρμογή προγραμμάτων, σεβόμενοι τις αρχές της επιχείρησης, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους συνείδηση, ώστε να αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως μέρη ενός κοινωνικού συνόλου όπου αλληλεπιδρούν με σεβασμό, ισότητα και διάθεση για συμμετοχή.

Τα αποτελέσματα των πιο πάνω ενεργειών, αποτέλεσαν την βάση δημιουργίας και καταγραφής, των ηθικών και καλών πρακτικών στην καθημερινότητα.

Δηλαδή ένα σύνολο τυπικών κανόνων συμπεριφοράς, μία έγγραφη δήλωση που καθορίζει τις εταιρικές αρχές, την ηθική, τους κανόνες συμπεριφοράς και τη φιλοσοφία της Δη.Κ.Ε.Πύργου. Αναφέρεται στην ανάληψη ευθυνών, οι οποίες αφορούν όλους τους ενδιαφερόμενους. Καθορίζει ένα σύνολο κοινών αξιών, με σκοπό να προσδιορίσει την ταυτότητα της επιχείρησης, την επιχειρησιακή της κουλτούρα. Οριοθετεί και συμπληρώνει το όραμα, τις ξεκάθαρες δηλώσεις, τα πρότυπα συμμόρφωσης και τους κανόνες συναλλαγής ή διαπραγμάτευσης, με όλους τους συναλλασσόμενους. Σε γενικές γραμμές οι κώδικες αναφέρονται στην ακεραιότητα, στο σεβασμό του ατόμου και στην τήρηση των υποχρεώσεων προς τον συναλλασσόμενο, καθώς προσπαθούν να διευθετήσουν όλα τα επί μέρους θέματα.

Η Δη.Κ.Ε.Πύργου, έχει διαμορφώσει, εξελίσσει και εφαρμόζει τους δικούς της Κώδικες καλών πρακτικών, οι οποίοι είναι:

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) αποτελεί, αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης για την επίτευξη της διαφάνειας, την αποτροπή ανήθικων ενεργειών, μέσω της καθιέρωσης κανόνων συμπεριφοράς. Αποτελεί την επίσημη διατύπωση των αξιών και των πρακτικών της Δη.Κ.Ε.Πύργου, μέσω της καταγραφής των ελαχίστων προτύπων, με την υπόσχεση της επιχείρησης να τους τηρήσει.

Ο Κώδικας Ηθικής δεοντολογίας (ΚΗΔ) στα πλαίσια μιας επιχείρησης είναι ένα σύνολο τυπικών κανόνων. Έχει γραπτή μορφή και υπογραμμίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς, την φιλοσοφία και την ηθική της εταιρείας. Περιέχει την ανάληψη ευθυνών που αφορούν το προσωπικό και όλες τις ομάδες συμφερόντων. Ο εν λόγω κώδικας χωρίζει τα θέματα σε τρεις κατηγορίες:

 • Ηθικής συμπεριφοράς: το βασικό αντικείμενο σε αυτήν την κατηγορία είναι η αντιμετώπιση των ατομικών συγκρούσεων
 • Υποχρεώσεις στελεχών: σε αυτό το σημείο αναγράφεται η ρητή υποχρέωση όλων των στελεχών να διαφυλάσσουν και να μην δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα.
 • Υπακοή στους κανόνες που θεσπίζουν οι εποπτικές αρχές.

Η διαμόρφωση και εφαρμογή ηθικών και καλών πρακτικών, ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα που στο σύγχρονο κόσμο είναι ο πλέον αστάθμητος. Οι άνθρωποί μας αποτελούν το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο. Ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης, που ενέχει την ψυχολογία, την συμπεριφορά και τα ερεθίσματα του καθενός, μας προκαλούν στην εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, ώστε προς όλες τις κατευθύνσεις να γίνει ξεκάθαρο ότι «λειτουργώντας με πρότυπα ηθικής, επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα».