EQUAL

Τίτλος έργου: Δημιουργία Προτύπων για την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικότητας


1. Η πληροφόρηση των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, φορέων και επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα και πρακτικές του Έργου.

2. Η ανάπτυξη αποτελεσματικής μεθοδολογίας διάδοσης των παραγόμενων προϊόντων και πρακτικών στο εσωτερικό της χώρας και σε άλλες χώρες της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί στο μέτρο του δυνατού η ευρύτερη εφαρμογή τους και η επίδρασή τους στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

3. Η διάδοση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερη κλίμακα στο εσωτερικό και σε άλλες χώρες της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με την προώθηση των προϊόντων και πρακτικών του σχεδίου σε διευρωπαϊκό επίπεδο, σε φορείς και κοινωνικές ομάδες που δύνανται να επωφεληθούν.

4. Η ανάδειξη των ωφελειών για το κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας από την ομαλή ενσωμάτωση των ομάδων στόχου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι ενέργειες δημοσιότητας αφορούν στην πλειονότητά τους συγκεκριμένες δράσεις, ενώ ως κύριο στόχο έχουν την ενημέρωση και κινητοποίηση τόσο του τοπικού πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής όσο και των μελών της ομάδας στόχου που διαβιούν σε αυτή προκειμένου να συμμετάσχουν στο Έργο.

Στο πλαίσιο του Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης είναι δυνατή η ολοκληρωμένη ενημέρωση της κοινής γνώμης για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του Έργου. Πλέον οι αναφορές δεν είναι σε προσδοκώμενα – αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά σε πραγματοποιηθέντες στόχους και καλές πρακτικές, με ωφελούμενους που συμμετείχαν σε αυτό να πιστοποιούν τα θετικά αποτελέσματά του. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας με μεγαλύτερη ένταση και ευρύτητα – δεν περιορίζονται στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Έργου. Κύριος στόχος των δράσεων στη φάση αυτή, είναι η προώθηση της εφαρμογής και ενσωμάτωσης των πρακτικών και προϊόντων του Έργου μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών που περιλαμβάνουν την προσέγγιση :

Φορέων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο πεδίο με το παρόν Έργο

Φορέων που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα  πεδία με τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων που είναι αρμόδιοι για την χάραξη πολιτικών απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικών εταίρων, εργοδοτικών και επιχειρηματικών κύκλων

μελών των ομάδων στόχου

του ευρύτερου κοινού

 

 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο συνασπισμός των προαναφερθέντων ώστε τα αποτελέσματα του Έργου να τύχουν ευρύτερης εφαρμογής και να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Ελλάδα πριν από μία 15ετία βρέθηκε για πρώτη φορά «αντιμέτωπη» με το φαινόμενο της μετανάστευσης. Τότε πολλοί αγανάκτησαν και χρέωσαν στους μετανάστες όλα τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, εγκληματικότητα ανεργία και άλλα. Εύλογα προκύπτει λοιπόν το ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό.

Σύμφωνα με κάποιους το γεγονός αυτό οφείλεται στην ξενοφοβία. Στην άγνοια που έχουμε για τον συνάνθρωπο μας για τον οποίο δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα και μας φοβίζει όπως θα μας φόβιζε το οτιδήποτε άγνωστο. Άραγε σε αυτό το πρόβλημα υπάρχει λύση? Η απάντηση είναι πως λύση σίγουρα υπάρχει και κατά την άποψη των ειδικών υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξεκινούν ταυτόχρονα. Αφ’ ενός η ενημέρωση βασικό στοιχείο για να καταλάβει ο κόσμος ότι η λέξη μετανάστης δεν είναι συνώνυμο της λέξης εγκληματίας ή της λέξης επικίνδυνος και αφ’ εταίρου η ένταξη. Και αυτό γιατί πολλές φορές οι υπερβολές των Μ.Μ.Ε δημιουργούν μια εσφαλμένη εικόνα και προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματικότητα, είναι αναγκαία μια προσπάθεια σε επίπεδο κοινωνίας. Όσο για την ένταξη αυτή είναι απαραίτητη γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι από μια ξένη χώρα. Άλλωστε ο οποιοσδήποτε κίνδυνος σε σχέση με το φαινόμενο της μετανάστευσης προέρχεται από την περιθωριοποίηση. Ένταξη σημαίνει αφομοίωση των μεταναστών από την κοινωνία μας χωρίς αυτό να καταργεί την διαφορετικότητα τους μέσα σε αυτήν και με σεβασμό στα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία που έχουν.

Σε αυτό το σημείο αντιλαμβάνεται κάποιος την αξία που έχει μια κοινωνία πολυπολιτισμική. Μια τέτοια κοινωνία έχει ως φυσικό επακόλουθο την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν προέρχονται. Μια τέτοια κοινωνία θα μας βοηθούσε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Από μια τέτοια κοινωνία όλοι θα κερδίζαμε γιατί αναδεικνύεται η αξία της ανθρώπινης φύσης και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Σε μια τέτοια κοινωνία έχουμε υποχρέωση να πιστέψουμε ,αλλά και ιστορική ευθύνη απέναντι στην νέα γενιά να παραδώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Τότε θα έχουμε πετύχει ως άνθρωποι, και ως πολίτες μιας παγκόσμιας κοινωνίας.

Για να επιτευχθεί δεν αρκούν οι νόμοι από την κεντρική εξουσία. Χρειάζεται

 

ενεργός ρόλος από την τοπική αυτοδιοίκηση . Χρειάζονται εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο που θα αναδείξουν τα χαρακτηριστικά των μεταναστών και της χώρας από την οποία προέρχονται. Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευθύνη της δημοτικής αρχής και έτσι μέσω αυτών των εκδηλώσεων ο κόσμος να καταλάβει ποιοι πραγματικά είναι οι μετανάστες. Έτσι και οι μετανάστες θα έχουν την δυνατότητα να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αλλά και οι κάτοικοι μιας πόλης να αντιληφθούν ότι η διαφορετικότητα κάποιων δεν αποτελεί απαραίτητα κίνδυνο για τους ίδιους. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν για να έρθουν και μετανάστες από διαφορετικές χώρες κοντύτερα μεταξύ τους. Όλα αυτά συντελούν στην δημιουργία μιας κοινωνίας που μπορεί να συμβιώσει αρμονικά παρά την διαφορετικότητα των μελών της.