Δήλωση συγκατάθεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 Ε.Ε. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α) στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας φυσικών και νομικών προσώπων (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.),

β) στοιχεία οικονομικής κατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων (π.χ. ΑΦΜ, φορολογικές δηλώσεις, στοιχεία περιουσιακής κατάστασης κ.λ.π.),

γ) στοιχεία κοινωνικής κατάστασης (π.χ. κοινωνική έρευνα, οικογενειακή κατάσταση, πιστοποιητικά δημοτολογίου κ.λ.π.),

δ) στοιχεία υγείας (π.χ. ιστορικό υγείας, αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή γνωματεύσεων κ.λ.π.),

οι ανωτέρω κατηγορίες είναι ενδεικτικές κι όχι περιοριστικές.

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται βάση της ελληνικής νομοθεσίας.

Με την παρούσα δήλωση ο (η) κάτωθι υπογράφων (-ούσα), δηλώνω ότι παρέχω προς την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου ή των συγγενών μου ή λοιπών προσώπων –των οποίων νομίμως διαχειρίζομαι- ως εξής:

  1. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου μπορεί να καταχωρεί και να αποθηκεύει τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας στοιχεία. Τα στοιχεία διατηρούνται τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
  2. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου μπορεί να καταχωρεί και επεξεργάζεται, οποιοδήποτε στοιχείο είναι κρίνει απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών ή άλλο λόγο. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται και προστατεύονται λαμβάνοντας τα κατάλληλο οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, διατηρούνται κατά την ως άνω χρονική περίοδο και καταστρέφονται με την παρέλευση δεκαετίας από την στιγμή που παύει η παροχή υπηρεσιών από την Δη.Κ.Ε.Πύργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (πρωτόκολλο καταστροφής).
  3. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου μπορεί να διατηρεί καρτέλα ή το πληροφοριακό δελτίο ή οιονδήποτε άλλο έγγραφο που συμπληρώνεται με στοιχεία όπως ανωτέρω αναφέρονται (οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικό περιβάλλον, θέματα υγείας, αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή κτλ.), φυλασσόμενο σε χώρο που προστατεύεται λαμβάνοντας τα κατάλληλο οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι εργαζόμενοι στην Δη.Κ.Ε.Πύργου για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών.
  4. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, μπορεί να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις δραστηριότητες ή άλλες δράσεις που υλοποιούνται ή στις οποίες μετέχουν οι επιχειρησιακές δομές της Δη.Κ.Ε.Πύργου, με περιορισμό μοναδικό την απόκρυψη του προσώπου ανήλικων.
  5. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλους φορείς συμπληρώνει σε αντίστοιχες πλατφόρμες διαδικτύου ή μηχανογραφημένων ολοκληρωμένων συστημάτων, τα αναγκαία στοιχεία, όπως ανωτέρω αναφέρονται.
  6. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, στο πλαίσιο της ομαλής εκτέλεσης της οιανδήποτε συναλλαγής με εμένα, καταχωρεί τα αναγκαία στοιχεία μου για την έκδοση διαφόρων εντύπων και εγγράφων.
  7. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, δεν δύναται να χρησιμοποιεί ή να διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, εκτός εάν προηγουμένως ζητηθεί και ληφθεί η έγγραφη συναίνεσή μου, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και αξιόπιστη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλος δηλώνω ότι διατηρώ το δικαίωμα μου να απαιτήσω τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, καθώς επίσης το δικαίωμα να περιορίσω την επεξεργασία των δεδομένων μου ή να αντιταχθώ σε αυτήν ή ακόμα να ζητήσω τη διαγραφή τους, όπως ο Κανονισμός ορίζει για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων Υποκειμένων και μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 16 ετών (άρθρο 8).

Πληροφορίες: Δ/νση Διοικητικής Μέριμνας (ΛΑΤΣΕΙΟ Δημοτικό Μέγαρο – 271 31 ΠΥΡΓΟΣ, τηλ: 2621362415, e-mail: dhkep@1489.syzefxis.gov.gr)

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αφού διάβασα όλα τα παραπάνω:

Συγκατατίθεμαι και επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και των δεδομένων τρίτων των οποίων εκπροσωπώ και νομίμως διαχειρίζομαι, από τις υπηρεσίες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύργου.

NAI OXI

Συγκατατίθεμαι και επιτρέπω την λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για την προβολή δράσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύργου, με τον περιορισμό ως αναφέρεται ανωτέρω, (μόνο με απόκρυψη προσώπου ανηλίκων).

NAI OXI

Συγκατατίθεμαι και επιτρέπω την επικοινωνία μαζί μου, μέσω e-mail, sms, ή τηλ από τις δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύργου.

NAI OXI

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ