ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ